Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií so záujmom o históriu a dejepis. Organizuje sa v štyroch kolách - školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom a je členená do štyroch kategórií:

  • F kategória: 6. ročník
  • E kategória: 7. ročník
  • D kategória: 8. ročník
  • C kategória: 9. ročník

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, organizátorom CVČ Liptovský Mikuláš. Žiaci musia v jednotlivých kolách úspešne zvládnuť test, ktorý pozostáva z troch častí:

  • monotematický celok (50b)
  • témy obsiahnuté v učive pre konkrétny ročník (40b)
  • regionálna história (10b)

V tomto školskom roku 2012/13 sa žiaci zameriavajú na monotematický celok "Slovenské národné hnutie".
 

"História je učiteľkou života" Marcus Tulius Cicero