Virtuálna učebňa dejepisu

Virtuálna učebňa dejepisu predstavuje internetový portál, ktorý slúži žiakom ako interaktívna pomôcka v rámci predmetov dejepis a regionálny dejepis. Ponúka rôzne možnosti využitia, nielen pri opakovaní učiva, ale aj pri získavaní nových zaujímavých informácií a prezentovaní žiackych projektov.

Skladá sa z niekoľkých sekcií, ktoré na seba navzájom nadväzujú:

    

    

Pracovné listy (p-Listy)

Slúžia ako edukačná pomôcka pre žiakov pri opakovaní a upevňovaní ich poznatkov z daného tematického celku. Ich cieľom je zvýšiť aktívne učenie sa žiakov, ako aj ich motiváciu k osvojovaniu si nových poznatkov.

Výučbové tabuľky (v-Tab)

Učivo jednotlivých ročníkov je podľa aktuálnych tematicky výchovno-vzdelávacích plánov prehľadne a systematický spracované do výučbových tabuliek, ktoré sú využívané priamo na vyučovaní, resp. si ich žiaci môžu stiahnuť z našej učebne dejepisu.

Testy v programe Alf (alf-Testy)

Predstavujú inovatívny spôsob spracovania učiva do podoby e-testov v modernom vyučovacom programe Alf, ktorý umožňuje žiakov aktívny prístup k vyučovaniu. Pre učiteľa je zase veľkou výhodou spôsob spracovania daných testov, ako aj ich následné vyhodnotenie.

Interaktívne prezentácie (i-Prezentácie)

Sú žiackymi prácami z rôznych historických oblastí a tém. Žiaci ich vytvárajú v online aplikácii programu Google Disk, resp. v pokročilejšom programe Microsoft Powerpoint.

Inovatívnu koncepciu vyučovania v našej učebni dejepisu dopĺňajú multimediálne nástroje:

        

Fotoalbum Picasa

Fotogalérie z našich projektov, vzdelávacích programov, podujatí a poznávacích exkurzií. Archív fotografií je verejne publikovaný a k dispozícii online na internete.

Videokanál Youtube

Videoreportáže mapujúce naše posledné projekty a aktivity v rámci predmetu dejepis a regionálny dejepis. Časť videí je našim autorským dielom, iné vznikajú zo vzájomnej spolupráce s mestskou televíziou tv.lhsity.

Historický časopis

Nový časopis žiakov a učiteľov o histórii. Regionálne pamiatky, významné osobnosti, svetové dejiny a množstvo iných zaujímavých článkov.