10 regionálnych projektov uspelo v celoslovenskej súťaži!

10 regionálnych projektov uspelo v celoslovenskej súťaži!

Naša škola uspela v ďalšom projekte z dejepisu. Grantový projekt s názvom „Po stopách dejín“ je určený pre školy prostredníctvom Programu podpory digitalizácie škôl, ktorý realizuje spoločnosť EDULAB - centrum moderných technológií na Slovensku. V rámci projektu mali učitelia možnosť získať grant vo výške 1000 € na tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu. A práve tento grant získal aj náš dejepisný projekt s názvom "Tajomný príbeh Hradu liptovský Hrádok." Z celého územia Slovenska bolo vybratých len 10 najlepších projektov, ktoré budú zrealizované práve vďaka finančnej podpore.

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho vzdelávacieho materiálu pre učiteľov dejepisu a príbuzných humanitných predmetov. Projekt je zameraný na históriu miestneho regiónu. Obsahom projektu sú významné lokality a pamiatky, na ktoré sa viažu dejiny Slovenska a sú svojim spôsobom jedinečné.

Výstup projektu predstavuje multimediálny vzdelávací materiál, ktorý pozostáva z troch častí:

1. vzdelávací materiál pre učiteľov (celoštátne zameranie)

2. metodická príručka pre učiteľov

3. multimediálne didaktické nástroje

 

Charakteristika častí

Vzdelávací materiál pre učiteľov

Zahŕňa úvod do projektu, v ktorom autor stručne opíše zámer a ciele svojho projektu. Sústredí sa najmä na základné fakty a charakteristiky vybranej lokality, ktoré spracuje do textovej podoby. Súčasťou tohto textu môžu byť mapy, obrázky, tabuľky a iné netextové zložky. Pri spracúvaní tohto materiálu je potrebné dodržiavať autorský zákon (618/2003 Z.z.). Výstupom tejto časti projektu je dokument a prezentácia. Dokument predstavuj doplnkový vzdelávací materiál pre ostatných pedagógov.

Metodická príručka pre učiteľa

Predstavuje metodiku práce s predkladaným materiálom. Pozostáva z rôznych didaktických námetov na prácu s materiálom a výstupmi. Napríklad v podobe návrhov na aktivizáciu žiakov, motivačné a analytické otázky, námety do diskusie, návrhy interaktívnych pracovných listov, ktorý budú študenti používať na vyučovacej hodine, prezentácia, ktorá popularizuje vybranú problematiku, námety na exkurziu, či vychádzku, námety na náučné chodníky a iné.

Multimediálne didaktické nástroje

Jadro projektu predstavuje multimediálna časť pozostávajúca z videí (fotoalbumov, expozícii, atď), ktoré pripraví učiteľ v spolupráci so svojimi žiakmi. Jednotlivé materiály majú popularizovať vybranú lokalitu a jej zaujímavosti. V rámci nášho projektu:

 • rozhovor s odborníkom
 • predstavenie objektu žiakmi
 • historická divadelná scénka
 • sprevádzanie objektom žiakmi
 • historický časopis o pamiatke
 • stála expozícia na pôde školy

 

Prečo sme si vybrali práve túto historickú pamiatku?

V našej základnej škole sme začali v 5., 6. a 7. ročníku vyučovať nový predmet regionálny dejepis zameraný na spoznávanie dejín regiónu Liptov s nádväznosťou na celoslovenské tradície a zvyky. A práve v tomto predmete plánujeme tejto pamiatke a jej bohatej histórii venovať celý tematický celok.

 

Čo získa naša škola?

 • grant vo výške 1000 € na zrealizovanie celého projektu
 • prestížne postavenie medzi najlepšími školami v oblasti tvorby digitálneho učiva
 • prezentovanie našej školy v printových médiách
 • vytvorenie stálej regionálnej expozície na pôde školy
 • prístup do databázy digitálneho učiva spoločnosti EDULAB

 

Napísali o nás - tlačové správy

www.hlavnespravy.sk/skolstvo-ucitelia-budu-tvorit-nove-digitalne-ucivo/49244/

www.skolskyservis.sk/skolstvo/ucitelia-budu-tvorit-nove-digitalne/324-clanok.html

www.edulab.sk/ed-hlavna-stranka.html