Vzdelávací projekt - SME v škole

Vzdelávací projekt - SME v škole

V rámci dejepisu sme ako škola uspeli vo vzdelávacom projekte s názvom "SME v škole," ktorý realizuje denník SME a nadačný fond vydavateľstva Petit Press, a.s. Projekt bol zameraný na predmet dejepis - konkrétne najstaršie dejiny Slovenska a jeho cieľom bolo sprostredkovať žiakom nové informácie zábavnou a tvorivou formou.

Projekt prebiehal v čase od 24. septembra do 13. novembra 2012.

V tomto grante naša škola získala finančné prostriedky vo výške 300 €, ktoré budú použité práve na zvýšenie vedomostí žiakov 7. ročníka, ktorí boli do tohto projektu zaradení ako cieľová skupina. Časť finančných prostriedkov získa škole vo forme nových pracovných zošitov pre žiakov, ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom a zvyšnú časť finančnej podpory predstavuje denník SME, s ktorým žiaci budú pracovať na regionálnom dejepisnom projekte počas vyučovania.

Projekt žiakov zachýtaval najstaršie dejiny na území Slovenska a na jeho vypracovanie sme použili rôzne didaktické pomôcky, ako: nové pracovné zošity, denník SME a jeho archív, informačné a komunikačné technológie (interaktívna tabuľa).