1884 - 1948

Prezident ČSR v rokoch 1935 - 1938 a 1945 - 1948, dlhoročný minister zahraničia, ideológ čechoslovakizmu a autor Benešových dekrétov.